• 01. Tkachenko V.
   
 • 02. Nujin S.
   
 • 03. Shahraychuk V.
   
 • . ..
   
 • . ..
   
 • . ..
   
 • 07. Komar I.
   
 • 08. Orlov A.
   
 • 09. Komar A.
   
 • 10. Rivnyj Y.
   
 • 11. Siryk V.
   
 • 12. Malashenko S.
   
 • 13. Batrak T.
   
 • 14. Varyanko I.
   
 • 15. Vasilenko V.
   
 • 16. Skritskiy A.
   
 • 17. Pechоrin U.
   
 • 18. Kazimirskiy S.
   
 • . ..
   
 • 20. Bilyk Y.
   
 • 21. Bulenok S.
   
 • 22. Shevchenko V.
   
 • 23. Zavalnyuk V.
   
 • 24. Bulah V.
   
 • 25. Shapoval A.
   
 • 26. Glushak M.
   
 • . ..
   
 • 28. Zimin E.
   
 • 29. Chernenko V.
   
 • 30. Brul V.
   
 • 31. Karnauh S.
   
 • 32. Nujin Jr. S.