• 01. Legachev K.
   
 • 02. Legachev S.
   
 • 03. Zimin E.
   
 • 04. Tkachenko V.
   
 • 05. Nujin S.
   
 • 06. Komar A.
   
 • 07. Komar I.
   
 • 08. Orlov A.
   
 • 09. Fulga A.
   
 • 21. Chernenko V.
   
 • 11. Rivnyj Y.
   
 • 12. Siryk V.
   
 • 13. Petrov E.
   
 • 14. Malashenko S.
   
 • 15. Batrak T.
   
 • 16. Varyanko I.
   
 • 17. Vasilenko V.
   
 • 18. Skritskiy A.
   
 • 19. Shahraychuk V.
   
 • 20/ Pechоrin U.
   
 • . ..
   
 • 22. Kazimirskiy S.
   
 • 23. Lyulyuc I.
   
 • . ..
   
 • 25. Bilyk Y.
   
 • 26. Bulenok S.
   
 • . ..
   
 • 28. Shevchenko V.
   
 • . ..
   
 • 30.Korabchevsky M.
   
 • Zavalnyuk V.
   
 • 32. Papenko P.
   
 • 33. Bulah V.
   
 • 34. Kocherga V.
   
 • 35. Nujin Jr. S.
   
 • 36. Legachev V.
   
 • 37. Vasilenko A.
   
 • 38. Gladun V.
   
 • 39. Shtyh O.
   
 • 40. Dmitrenko Y.
   
 • 41. Glushak M.
   
 • 42. Kovalenko S.
   
 • 43. Yakovenko V.
   
 • 44. Shapoval A.
   
 • 45. Ivaschenko A.
   
 • 46. Lyutkevich A.
   
 • 47. Zavalidrov S.
   
 • 48. Chursin P.
   
 • . ..
   
 • . ..
   
 • . ..
   
 • Bondarev G.
   
 • . ..
   
 • . ..
   
 • . ..
   
 • . ..
   
 • Shumsky P.
   
 • Chumak S.
   
 • Brul V.
   
 • Karnauh S.